Usonaj Episkopoj Deklaras, ke Hejki-terapio Estas Nekristana – US Bishops Declare Reiki Therapy Unchristian

ZE09040103 – 2009-04-01 – Permalink: http://www.zenit.org/article-25540?l=english

Usonaj Episkopoj Deklaras, ke Hejki-terapio Estas Nekristana

Kaj Denoncas Ĝian Uzadon en Katolikaj Instituicioj

WASHINGTON, D.C., la 1-a de aprilo 2009 (Zenit.org) – Hejkio (“Reiki”), japana alternativa kurac-metodo, ne havas sciencan fidindecon kaj estas ekster la Kristana kredo, kaj tiuj aspektoj igas ĝin neakceptebla por Katolikaj institucioj de zorgo pri sano, laŭ la konferenco de Usonaj Episkopoj.

Sabate (la 28-an de marto), la konferenco prelegis pri la “Gvidiloj por Taksi Hejkion kiel Alternativa Terapio”, disvolvita de ĝia komitato pri doktrino, kiun estris Episkopo William Lori de Bridgeport, Connecticut, kaj aprobita de administra komitato vendrede (la 27-an de marto).

La dokumento rimarkas, ke “la Eklezio rekonas du specojn de resaniĝo: per la Dia graco kaj per la potenco de la naturo”, kiuj “ne sin ekskluzivas reciproke”.

Hejkio, tamen, “ne havas bazon en eltrovoj de natura scienco nek en Kristana kredo,” ĝi klarigis.

La dokumento informas ke tiu tekniko de resaniĝo “estis inventita en Japanio en jaroj 1800 de Mikao Usui, kiu estis studanta Budhaismajn tekstojn.”

La raporto daŭras: “Laŭ Hejkiaj instruoj, malsano estas kaŭzita de ia disrompiĝo aŭ malekvilibro en ies ‘viv-energio’. Unu praktikanto de Hejkio resanigas metante siajn manojn sur certaj pozicioj de la malsanula korpo por faciligi la fluon de Hejkio, la ‘universala viv-energio’, de la praktikanto de Hejkio al la malsanulo.”

Spirita resaniĝo

Ĝi krome klarigas, ke la terapio havas diversajn aspektojn de religio, kaj estas “priskribita kiel ‘spirita’ speco de resaniĝo”, posedanta siajn proprajn etikajn regulojn aŭ “viv-manieron”.

Hejkio “ne estas akceptita de sciencaj kaj medicinistaj komunumoj kiel efektiva terapio”, la gvidlinioj rimarkigis. “Findindaj sciencaj studoj atestantaj la efikon de Hejkio ne ekzistas, nek racia scienca klarigo pri kiel ĝi eble povus esti efika”.

Ne eblas, ke la kredo estu la bazo de tiu terapio, la episkopoj asertis, ĉar Hejkio estas malsama ol la “dia resanigo konata de Kristanoj”.

Ili klarigis, ke “la egan malsamon oni povas tuj vidi per la fakto, ke laŭ la praktikanto de Hejkio la resaniga potenco estas je dispono de la homoj”. Laŭ Kristanoj, ili diris, “la aliro al dia resanigo estas preĝi al Kristo kiel Sinjoro kaj Savanto”, dum Hejkio estas tekniko transdonita de “majstro” al disĉiplo por “produkti fidinde la deziratajn rezultojn”.

Nesolveblaj problemoj

La gvidlinioj asertas: “Por Katolikoj, kredi je Hejkio-terapio estigas nesolveblajn problemojn. Por zorgi pri la fizika sano de unu aŭ pluraj homoj, utiligi teknikon kiu ne havas sciencan bazon — aŭ eĉ fidindecon — estas entute malprudenta ago”.

En spirita nivelo, la dokumento asertas, ke “estas gravaj danĝeroj”. Ĝi klarigas: “Por uzi Hejkion, iu devus akcepti almenaŭ implicite centrajn elementojn de la pri-monda vidpunkto kiu subtenas la Hejkio-terapion, elementoj kiuj ne apartenas al Kristana kredo nek al natura scienco”.

“Senbaze de Kristana kredo aŭ natura scienco, tamen, unu Katoliko kiu fidas je Hejkio merĝas plejfunde en superstiĉo, nenies lando kiu ne estas kredo nek scienco”.

“Superstiĉo degeneras la respekton pri Dio ŝanĝante ies religian senton kaj praktikon al malvera direkto. Ĉar kelkfoje la homoj falas en superstiĉon pro malklereco, ĉiuj kiuj instruas je la nomo de la Eklezio havas respondecon por forpeli tian malkleraĵon kiel eble plej multe”.

La dokumento konkludas, ke “Ĉar Hejkio-terapio ne kongruas kun Kristanaj instruoj nek kun scienca evidentaĵo, estos maltaŭge por Katolikaj institucioj — kiel Katolikaj centroj por prizorgi kaj resanigi homojn, aŭ homoj je la nomo de la Eklezio, ekzemple Katolikaj kapelanoj — promocii aŭ subteni Hejkio-terapion”.

— — —
Interrete:
Gvidlinioj (angle): http://www.usccb.org/dpp/doctrine.htm

***********************************

ZE09040103 – 2009-04-01 – Permalink: http://www.zenit.org/article-25540?l=english

US Bishops Declare Reiki Therapy Unchristian

Denounce Its Use in Catholic Institutions

WASHINGTON, D.C., APRIL 1, 2009 (Zenit.org).- Reiki, a Japanese alternative medicine, lacks scientific credibility and is outside Christian faith, making it unacceptable for Catholic health care institutions, the U.S. bishops’ conference stated.

On Saturday, the conference issued the “Guidelines for Evaluating Reiki as an Alternative Therapy,” developed by their committee on doctrine, headed by Bishop William Lori of Bridgeport, Connecticut, and approved by the administrative committee Friday.

The document notes that “the Church recognizes two kinds of healing: healing by divine grace and healing that utilizes the powers of nature,” which “are not mutually exclusive.”

Reiki, however, “finds no support either in the findings of natural science or in Christian belief,” it explained.

The guidelines note that this technique of healing “was invented in Japan in the late 1800s by Mikao Usui, who was studying Buddhist texts.”

The report continues: “According to Reiki teaching, illness is caused by some kind of disruption or imbalance in one’s ‘life energy.’ A Reiki practitioner effects healing by placing his or her hands in certain positions on the patient’s body in order to facilitate the flow of Reiki, the ‘universal life energy,’ from the Reiki practitioner to the patient.”

Spiritual healing

It further explains that the therapy has several aspects of a religion, being “described as a ‘spiritual’ kind of healing,” with its own ethical precepts or “way of life.”

Reiki “has not been accepted by the scientific and medical communities as an effective therapy,” noted the guidelines. “Reputable scientific studies attesting to the efficacy of Reiki are lacking, as is a plausible scientific explanation as to how it could possibly be efficacious.”

Nor can faith be the basis of this therapy, the bishops affirmed, as Reiki is different than the “divine healing known by Christians.”

They explained, “The radical difference can be immediately seen in the fact that for the Reiki practitioner the healing power is at human disposal.” For Christians, they said, “access to divine healing is by prayer to Christ as Lord and Savior,” while Reiki is a technique passed from “master” to pupil, a method that will “reliably produce the anticipated results.”

Insoluble problems

The guidelines state: “For a Catholic to believe in Reiki therapy presents insoluble problems. In terms of caring for one’s physical health or the physical health of others, to employ a technique that has no scientific support — or even plausibility — is generally not prudent.”

On a spiritual level, the document states, “there are important dangers.” It explains: “To use Reiki one would have to accept at least in an implicit way central elements of the worldview that undergirds Reiki theory, elements that belong neither to Christian faith nor to natural science.

“Without justification either from Christian faith or natural science, however, a Catholic who puts his or her trust in Reiki would be operating in the realm of superstition, the no-man’s-land that is neither faith nor science.

“Superstition corrupts one’s worship of God by turning one’s religious feeling and practice in a false direction. While sometimes people fall into superstition through ignorance, it is the responsibility of all who teach in the name of the Church to eliminate such ignorance as much as possible.”

The document concludes, “Since Reiki therapy is not compatible with either Christian teaching or scientific evidence, it would be inappropriate for Catholic institutions, such as Catholic health care facilities and retreat centers, or persons representing the Church, such as Catholic chaplains, to promote or to provide support for Reiki therapy.”

— — —
On the Net:
Guidelines: http://www.usccb.org/dpp/doctrine.htm