II Paska Dimanĉo – Vespro II

II PASKA DIMANĈO

Vespro II

Malfermo
Dio, atentu helpi min.
Rapidu subteni min.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito
Kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.

Himno

En blankaj roboj pretas ni
la Paskon festi de l’ Ŝafid’.
Paŝintaj tra la Ruĝa Mar’
al Krist’ ni kantu, nia Reĝ’.
Ĉi tie Lia sankta korp’,
rostita sur la kruc-altar’,
sed ankaŭ Lia ruĝa sang’
plenigos nin per Dia viv’.
Pro tiu ĉi vesper-festen’
domaĝos nin la murd-anĝel’.
Liberas ni de Faraon’
kaj lia aspra imperi’.
Jam estas nia pasko Krist’,
ŝafid’, buĉita sen kulpec’,
la pura senfermenta pan’,
la sin-ofera Dia karn’.
Viktimo vera, Di-ofer’,
rompiĝas antaŭ Vi Tartar’.
La enŝlositajn savas Vi,
redonas vivon en liber’.
Sin levas Krist’ el Sia tomb’,
infer-abismon venkas Li,
Tiranon ligas per katen’,
malfermas pordon de Eden’.
Vi estu do al nia mens’,
Jesu’, ĉiama paska ĝoj’.
Vi naskis novaj nin en grac’:
triumfi igu nin kun Vi.
Al Vi, Jesuo, estu glor’,
post Via venko brilas Vi
kun Viaj Patro kaj Spirit’,
tra ĉiuj tempo kaj eon’.

Psalmoj

Psalmo 110 (109), 1-5.7
La Mesio, Reĝo kaj Sacerdoto
Ĉar li devas reĝadi, ĝis li metos ĉiujn malamikojn sub siajn piedojn (1 Kor 15, 25).

Antifono 1: Maria Magdalena kaj la alia Maria venis al la tombo de la Sinjoro. Haleluja.
La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.
La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.
En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.
De la komenco de matenruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. —
La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos; / vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. —
La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.
Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. —
Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,
kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.
Antifono 1: Maria Magdalena kaj la alia Maria venis al la tombo de la Sinjoro. Haleluja.

Psalmo 114 (113 A)
Izrael liberiĝas el Egiptujo
Sciu, ke ankaŭ vi, kiuj forlasis tiun ĉi mondon, eliris el Egiptujo (Sankta Aŭgusteno).

Antifono 2: Venu kaj vidu la lokon, kie la Sinjoro antaŭe kuŝis en la tombo. Haleluja.
Kiam Izrael eliris el Egiptujo, *
La domo de Jakob el fremda popolo,
Tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, *
Izrael Lia regno.
La maro vidis kaj forkuris, *
Jordan turniĝis malantaŭen;
La montoj saltis kiel ŝafoj, *
La montetoj kiel ŝafidoj.
Kio estas al vi, ho maro, ke vi forkuris? *
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?
Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, *
Montetoj, kiel ŝafidoj?
Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, *
Antaŭ la Dio de Jakob,
Kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, *
Graniton en akvodonan fonton.
Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,
kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.
Antifono 2: Venu kaj vidu la lokon, kie la Sinjoro antaŭe kuŝis en la tombo. Haleluja.

Laŭdkanto laŭ Apo 19, 1-2.5-7
La nuptoj de la Ŝafido

Antifono 3: Diras la Sinjoro: Ne timu! iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon, kaj tie ĉiuj min vidos. Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio;
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj;
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj,
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
La Sinjoro, nia Dio, la Plejpotenca, reĝas.
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron;
ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido,
kaj lia edzino sin pretigis.
Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,
kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.
Antifono 3: Diras la Sinjoro: Ne timu! iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon, kaj tie ĉiuj min vidos. Haleluja.

Legaĵo: Heb 10, 12-14
Kristo, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio; de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj. Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.
(Anstataŭ la Responsorion, oni diru:)
Ĉi tiun tagon faris la Eternulo; Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. Haleluja.

Laŭdkanto de Maria

Laŭdkanto – Luk 1, 46-55
La ĝojo de la animo en la Sinjoro

Antifono: Ĉar vi vidis min, Tomaso, vi kredas; feliĉaj estas tiuj, kiuj ne vidis, kaj tamen kredas. Haleluja.
Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,
ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.
Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.
Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. —
Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.
Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.
Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. —
Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian korfavoron.
Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. —
Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,
kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.
Antifono: Ĉar vi vidis min, Tomaso, vi kredas; feliĉaj estas tiuj, kiuj ne vidis, kaj tamen kredas. Haleluja.

Porpetoj
Ni preĝu al Dio Patro, kiu resurektigis Jesuon Kriston kaj lin altigis al sia dekstro; kaj ni petu humile:
Ho Dio, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Sankta Patro, kiu per la venko de la kruco glorigis Jesuon sur la tero, – allogu al li ĉion kaj ĉiujn.
Ho Dio, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Per via glorigita Filo, ho Dio, sendu la Sanktan Spiriton sur la Eklezion, – por ke ĝi estu signo de unueco al la tuta homaro.
Ho Dio, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Konservu en la kredo de sia bapto vian familion, kiun vi renaskis per la akvo kaj per la Sankta Spirito, – por ke ĝi atingu la eternan vivon.
Ho Dio, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Per via glorigita Filo, donu ĝojon al la malĝojantoj, liberigu la enkarcerigitojn, kuracu la malsanulojn, – kaj disdonu al la tuta homaro la bonaĵojn de via elaĉeto.
Ho Dio, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Al niaj forpasintaj gefratoj, kiuj ricevis surtere la Korpon kaj Sangon de Kristo, – donu al ili la gloron resurekti en la lasta tago.
Ho Dio, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
(oni povas preĝi libere, laŭtvoĉe aŭ silente)

Patro-Nia
Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro eterne. Amen.

Resuma Preĝo

Ho Dio eterne mizerikorda, kiu relumigis la kredon de via popolo dum la renovigo de la paska festo, pligrandigu la gracon al ni donita. Kaj faru ke ni komprenu pli bone la bapton kiu lavis nin, la Spiriton kiun donis al ni novan vivon, kaj la sangon kiu elaĉetis nin. Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, via Filo, kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.


Fina Voko
V. Dio benu nin. Li gardu nin de ĉio malbona kaj konduku nin al la vivo eterna.
R. Amen.
––––––––––––––––––––––––––––––
aŭ, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno
V. La Sinjoro estu kun vi
R. kaj kun via spirito.
V. Benu vin la ĉiopova Dio,
la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.
R. Amen.
V. La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco. Haleluja, Haleluja.
R. Al Dio estu danko. Haleluja, Haleluja.