VI Paska Dimanĉo – Vespro II

Malfermo
Dio, atentu helpi min.
Rapidu subteni min.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito
Kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

Himno

En blankaj roboj pretas ni
la Paskon festi de l’ Ŝafid’.
Paŝintaj tra la Ruĝa Mar’
al Krist’ ni kantu, nia Reĝ’.
Ĉi tie Lia sankta korp’,
rostita sur la kruc-altar’,
sed ankaŭ Lia ruĝa sang’
plenigos nin per Dia viv’.
Pro tiu ĉi vesper-festen’
domaĝos nin la murd-anĝel’.
Liberas ni de Faraon’
kaj lia aspra imperi’.
Jam estas nia pasko Krist’,
ŝafid’, buĉita sen kulpec’,
la pura senfermenta pan’,
la sin-ofera Dia karn’.
Viktimo vera, Di-ofer’,
rompiĝas antaŭ Vi Tartar’.
La enŝlositajn savas Vi,
redonas vivon en liber’.
Sin levas Krist’ el Sia tomb’,
infer-abismon venkas Li,
Tiranon ligas per katen’,
malfermas pordon de Eden’.
Vi estu do al nia mens’,
Jesu’, ĉiama paska ĝoj’.
Vi naskis novaj nin en grac’:
triumfi igu nin kun Vi.
Al Vi, Jesuo, estu glor’,
post Via venko brilas Vi
kun Viaj Patro kaj Spirit’,
tra ĉiuj tempo kaj eon’.

Psalmoj

Psalmo 110 (109), 1-5.7
La Mesio, Reĝo kaj Sacerdoto
Ĉar li devas reĝadi,
ĝis li metos ĉiujn malamikojn
sub siajn piedojn
(1 Kor 15, 25).

Antifono 1: Dio levis Jesuon Kristo el la mortintoj, kaj lin sidigis dekstre de Si en la ĉieloj. Haleluja, haleluja.
La Eternulo diris al mia sinjoro: †
Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.
La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.
En la tago de via potenco †
via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.
De la komenco de matenruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. —
La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos; †
vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. —
La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.
Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. —
Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,
kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.
Antifono 1: Dio levis Jesuon Kristo el la mortintoj, kaj lin sidigis dekstre de Si en la ĉieloj. Haleluja, haleluja.

Psalmo 115 (113 B)
Laŭdo al la vera Dio
Vi vin turnis al Dio for de idoloj,
por servi vivantan kaj veran Dion (1 Tes 1, 9).

Antifono 2: For de la idoloj vi vin turnis al la vivanta kaj vera Dio, por servi Lin. Haleluja.

Ne al ni, ho Eternulo, ne al ni, †
Sed al Via nomo donu honoron, *
Pro Via favorkoreco, pro Via vereco.
Kial devas diri la popoloj: *
Kie do estas ilia Dio?
Sed nia Dio estas en la ĉielo; *
Ĉion, kion Li deziras, Li faras.
Iliaj idoloj estas arĝento kaj oro, *
Faritaĵo de homaj manoj.
Buŝon ili havas, sed ne parolas; *
Okulojn ili havas, sed ne vidas;
Orelojn ili havas, sed ne aŭdas; *
Nazon ili havas, sed ne flaras;
Manojn ili havas, sed ne palpas; †
Piedojn ili havas, sed ne iras; *
Ili ne donas sonon per sia gorĝo.
Kiel ili, tiel estos iliaj farantoj, *
Ĉiuj, kiuj ilin fidas.
Ho Izrael, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.
Ho domo de Aaron, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.
Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.
La Eternulo nin memoras, Li benas, *
Li benas la domon de Izrael, Li benas la domon de Aaron;
Li benas la timantojn de la Eternulo, *
La malgrandajn kaj la grandajn.
La Eternulo vin multigu, *
Vin kaj viajn infanojn.
Vi estas benitaj de la Eternulo, *
Kiu faris la ĉielon kaj la teron.
La ĉielo estas ĉielo de la Eternulo, *
Sed la teron Li donis al la homidoj.
Ne la mortintoj gloros la Eternulon, *
Kaj ne tiuj, kiuj foriris en la silentejon.
Sed ni benos la Eternulon *
De nun kaj eterne. Haleluja!
Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,
kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.
Antifono 2: For de la idoloj vi vin turnis al la vivanta kaj vera Dio, por servi Lin. Haleluja.

Laŭdkanto laŭ Apo 19, 1-2.5-7
La nuptoj de la Ŝafido

Antifono 3: Haleluja, la savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio. Haleluja, haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio; *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj;
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
La Sinjoro, nia Dio, la Plejpotenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron;
ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj lia edzino sin pretigis.
Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,
kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.
Antifono 3: Haleluja, la savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio. Haleluja, haleluja.

Legaĵo: Heb 10, 12-14
Kristo, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio; de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj. Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.
Responsorio:
La Sinjoro vere leviĝis. Haleluja, haleluja.
La Sinjoro vere leviĝis. Haleluja, haleluja.
Kaj aperis al Simon.
Haleluja, haleluja.
Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.
La Sinjoro vere leviĝis. Haleluja, haleluja.

Laŭdkanto de Maria

Laŭdkanto – Luk 1, 46-55
La ĝojo de la animo en la Sinjoro

Antifono: Se iu min amas, tiu observos mian vorton; kaj mia Patro lin amos; kaj ni venos al li kaj faros loĝon kun li. Haleluja, haleluja.
Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,
ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.
Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.
Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. —
Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.
Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.
Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. —
Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian korfavoron.
Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. —
Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,
kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.
Antifono: Se iu min amas, tiu observos mian vorton; kaj mia Patro lin amos; kaj ni venos al li kaj faros loĝon kun li. Haleluja, haleluja.

Porpetoj
Ni preĝu al Dio Patro, kiu relevis Jesuon Kriston kaj altigis lin al sia dekstro; kaj ni petu humile:
Ho Eternulo, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Ho Sankta Patro, kiu per la kruco-venko gloris Jesuon sur la tero, – allogu al li ĉiajn aferojn.
Ho Eternulo, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Per via glorigita Filo, sendu, ho Eternulo, sur la Eklezion la Sanktan Spiriton, – por ke ĝi estu signo de unueco al la tuta homaro.
Ho Eternulo, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Konservu en la kredo de sia bapto vian familion, kiun vi denove naskis per akvo kaj Sankta Spirito, – por ke ĝi atingu la eternan vivon.
Ho Eternulo, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Per via glorigita Filo, donu ĝojon al malĝojantoj, liberigu la enkarcerigitojn, kuracu la malsanulojn, – kaj etendu al la tuta homaro la bonaĵojn de via elaĉeto.
Ho Eternulo, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
Al viaj gefratoj forpasintoj, kiuj ricevis surtere la Korpon kaj la Sangon de Kristo, – donu al ili la gloron resurekti en la lasta tago.
Ho Eternulo, protektu vian popolon per la gloro de Kristo!
(oni povas preĝi libere, laŭtvoĉe aŭ silente)

Patro-Nia
Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro eterne. Amen.

Resuma Preĝo
Ĉiopova Dio, donu eblecon, ke ni celebru kun ama sento ĉi tiujn ĝojajn tagojn honore al la relevita Kristo; por ke la eventoj, kiujn ni rememorigas, montriĝu en nia vivkonduto. Per nia Sinjoro Jesuo Kristo, via Filo, kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito, Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Fina Voko
Dio benu nin. Li gardu nin de ĉio malbona kaj konduku nin al la vivo eterna.
Amen.
––––––––––––––––––––––––––––––
aŭ, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno
La Sinjoro estu kun vi
kaj kun via spirito.
Benu vin la ĉiopova Dio,
la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.
Amen.
La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.
Al Dio estu danko.