Litanio de Humileco / Ladainha da Humildade

ESPERANTO

La Litanio de Humileco, kiu neniam malvigliĝos

Al ni ĉiuj, speciale se ni pensas, ke ni ne bezonas ĝin

Sinjoro, kompatu nin
Kristo, kompatu nin
Sinjoro, kompatu nin

Jesuo, milda kaj korhumila, aŭskultu nin
Jesuo, milda kaj korhumila, helpu nin
Jesuo, milda kaj korhumila, faru, ke nia koro estu simila al la Via.

De la deziro esti estimata, liberigu min, Jesuo!
De la deziro esti amata, liberigu min, Jesuo!
De la deziro esti serĉata, liberigu min, Jesuo!
De la deziro esti laŭdata, liberigu min, Jesuo!
De la deziro esti honorata, liberigu min, Jesuo!
De la deziro esti preferata, liberigu min, Jesuo!
De la deziro esti konsultata, liberigu min, Jesuo!
De la deziro esti aprobata, liberigu min, Jesuo!
De la deziro esti flatata, liberigu min, Jesuo!

De la timo esti humiligata, liberigu min, Jesuo!
De la timo esti malŝatata, liberigu min, Jesuo!
De la timo esti malakceptata, liberigu min, Jesuo!
De la timo esti kalumniata, liberigu min, Jesuo!
De la timo esti forgesata, liberigu min, Jesuo!
De la timo esti ridindigata, liberigu min, Jesuo!
De la timo esti mokata, liberigu min, Jesuo!
De la timo esti ofendata, liberigu min, Jesuo!

Ke la aliaj estu pli amataj ol mi: Ho Jesuo, donu al mi la gracon deziri tion!
Ke la aliaj estu pli estimataj ol mi: Ho Jesuo, donu al mi la gracon deziri tion!
Ke la aliaj sukcesu kreski en la opinio de la mondo, kaj ke mi sukcesu malkreski: Ho Jesuo, donu al mi la gracon deziri tion!
Ke al aliaj estu koncedata plia konfido je ilia laboro kaj ke mi estu flankenlasita: Ho Jesuo, donu al mi la gracon deziri tion!
Ke la aliaj estu laŭdataj kaj ke mi estu forgesita:  Ho Jesuo, donu al mi la gracon deziri tion!
Ke la aliaj estu pli preferataj  ol mi en ĉio:  Ho Jesuo, donu al mi la gracon deziri tion!
Ke la aliaj sukcesu esti pli sanktaj ol mi, kondiĉe, ke mi fariĝu sankta almenaŭ laŭeble: Ho Jesuo, donu al mi la gracon deziri tion!

Ho Maria, Patrino de la humiluloj, preĝu por ni!
Sankta Jozefo, protektanto de la humilaj animoj, preĝu por ni!
Sankta Miĥaelo, kiu estis la unua kiu luktis kontraŭ la orgojlo kaj la unua kiu venkis ĝin, preĝu por ni!
Ho ĉiuj justuloj, sanktigitaj danke al la spirito de humileco, preĝu por ni!

Ho Dio, Kiu, per la instruoj kaj ekzemplo de Via Filo Jesuo, montris la humilecon kiel ŝlosilon kiu malfermas la trezorojn de la graco kaj kiel fundamenton de ĉiuj aliaj virtoj – certa vojo al la ĉielo – donu al ni, per la propeto de la Beata Virgulino Maria, la plej humila kaj la plej sankta el ĉiuj kreaĵoj, dankeme akcepti ĉiujn humiligojn, kiujn Via Dia Providenco donas al ni. Per Nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu vivas kaj reĝas kun Vi, en unueco kun la Sankta Spirito. Amen.

Kardinalo Rafael Merry del Val

(Fonto en la portugala lingvo: http://pt.aleteia.org/2016/05/20/a-ladainha-da-humildade-que-nunca-ficara-velha/; vizitita en la 09-a de aprilo 2017)

**********************************************

PORTUGUÊS

A Ladainha da Humildade que nunca ficará velha

Para todos nós, em especial se acharmos que não precisamos

Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós

Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-nos
Jesus, manso e humilde de coração, atendei-nos
Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao Vosso.

Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser buscado, livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus!
Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus!

Do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus!
Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus!
Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Jesus!
Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus!
Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus!
Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus!
Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Jesus!
Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus!

Que os outros sejam amados mais do que eu: Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que os outros sejam estimados mais do que eu: Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que os outros possam crescer na opinião do mundo, e que eu possa diminuir: Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado: Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que os outros sejam louvados e eu esquecido:  Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo:  Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!
Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder: Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo!

Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós!
São José, protetor das almas humildes, rogai por nós!
São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós!
Ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós!

Ó Deus que, através dos ensinamentos e do exemplo do Vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como fundamento de todas as outras virtudes – caminho certo para o céu – concedei-nos, por intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, a mais humilde e a mais Santa de todas as criaturas, aceitar agradecendo todas as humilhações que a Vossa Divina Providência nos oferecer. Por Nosso Senhor Jesus Cristo que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.

Cardeal Rafael Merry del Val

(Fonte: http://pt.aleteia.org/2016/05/20/a-ladainha-da-humildade-que-nunca-ficara-velha/; acesso em 09/04/2017)