KONSEKRO DE LA HOMARO AL JESUO KRISTO REĜO – EO / PT

KONSEKRO DE LA HOMARO AL JESUO KRISTO REĜO

Dolĉega Jesuo, Elaĉetanto de la homaro, turnu Vian rigardon al ni, kiuj nun humile genuas antaŭ Via altaro.

Ni estas kaj volas esti Viaj; kaj, por ke ni sukcesu esti pli intime unuiĝintaj al Vi, ĉiu el ni hodiaŭ konsekras sin spontanee al Via Sanktega Koro.

Multaj homoj neniam konis Vin.

Multaj, malaprecante Viajn ordonojn, rifuzis Vin.

Havu kompaton pri unuj kaj aliaj, bonkorega Jesuo.

Alportu ĉiujn ilin al Via Sanktega Koro.

Sinjoro, estu Reĝo ne nur de la fideluloj kiuj neniam malproksimiĝis de Vi, sed ankaŭ de la prodigaj gefiloj kiuj forlasis Vin.

Faru, ke ili revenu kiel eble plej rapide al la Patra hejmo, por ke ili ne pereu je mizereco kaj malsateco.

Estu Reĝo de tiuj, kiuj vivas iluziitaj en eraro aŭ disigitaj pro malkonkordo.

Alportu ilin al la haveno de Vero kaj al unueco de Kredo, por ke baldaŭ ekzistu nur unu ŝafaro kaj nur unu paŝtisto.

Sinjoro, konservu senmakula Vian Eklezion, kaj koncedu al ĝi sekuran liberecon.

Donu al ĉiuj popoloj la trankvilecon de ordo.

Faru, ke, de unu poluso de la Tero al alia, nur unu voĉo resonu:

Laŭdata estu la Dia Koro, Kiu alportis al ni la savon; honoron kaj gloron al Li tra ĉiuj jarcentoj! Amen!

 

Fonto: liturgia faldfolio “A Missa” (La Meso), jaro A, n-ro 63, 34-a Dimanĉo de Ordinara Tempo – Soleno de Kristo Reĝo; Ĉefdiocezo de Rio de Janeiro. Disponebla ĉe: https://drive.google.com/file/d/1n8th-YFRfeaxAI4fQVBD0DlHfKzhdAWi/view ; vizitita en la 17-a de novembro 2020.

*******************

ATO DE CONSAGRAÇÃO DO GÊNERO HUMANO A JESUS CRISTO REI

Dulcíssimo Jesus, Redentor de gênero humano, lançai Vosso olhar sobre nós, humildemente prostrados diante do Vosso altar.

Somos e queremos ser Vossos; e a fim de podermos estar mais intimamente unidos a Vós, cada um de nós se consagra hoje espontaneamente ao Vosso Sacratíssimo Coração.

Muitos há que nunca Vos conheceram.

Muitos, desprezando os Vossos mandamentos Vos renegaram.

Tende piedade de uns e de outros, benigníssimo Jesus.

Trazei-os todos ao Vosso Sagrado Coração.

Senhor, sede Rei, não somente dos fiéis que nunca de Vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que Vos abandonaram.

Fazei que eles retornem o quanto antes à casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome.

Sede Rei dos que vivem iludidos no erro, ou separados pela discórdia.

Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da Fé, para que em breve, haja um só rebanho e um só pastor.

Senhor, guardai incólume a Vossa Igreja, e dai-lhe segura liberdade.

Concedei a todos os povos a tranquilidade da ordem.

Fazei que, de um polo a outro da terra, uma só voz ressoe:

Louvado seja o Coração Divino, que nos trouxe a salvação; honra e glória a Ele por todos os séculos! Amém!

 

Fonte: folheto litúrgico “A Missa”, ano A, nº 63, 34º Domingo do Tempo Comum – Solenidade de Cristo Rei; Arquidiocese do Rio de Janeiro. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1n8th-YFRfeaxAI4fQVBD0DlHfKzhdAWi/view ; acesso em 17/11/2020.