Aktivulo kontraŭ-AIDS-a diras ke Afrikanoj ne bezonas kondomojn – AIDS Worker Says Africans Don't Need Condoms

Aktivulo kontraŭ-AIDS-a diras ke Afrikanoj ne bezonas kondomojn

Retpaĝo raportas katolikan sperton pri la pandemio
De Genevieve Pollock
KAMPALA, Ugando, la 25-a de marto 2009 (Zenit.org) – La direktoro de afrika centro por trakti malsanulojn je AIDS subtenas la vortojn de Papo Benedikto la 16-a pri la malefikeco de kondomoj dum la batalo kontraŭ la disvastiĝo de tiu malsano.
Rose Busingye, kiu estras “Meeting Point Kampala” – centro en Kampala por la suferantoj de AIDS kiu zorgas pri 4000 homoj ĉiutage – respondis pri la Papaj vortoj kaj la publikaj kritikoj kiujn li ricevis.
Dum intervjuo publikigita rete la 20-an de marto en “Il Sussidario”, Busingye diris, ke “tiuj, kiuj kontribuas al la polemiko pri la Papa opinio devas entute kompreni, ke la vera problemo je la AIDS-disvastiĝo ne estas la kondomoj; paroli pri tio signifas halti ĉe la rezultoj kaj neniam atingi la kaŭzon de tiu problemo.”
“Ĉe la radiko de disvastiĝo de HIV-viruso,” ŝi klarigis, “estas sinteno, estas viv-maniero.” Ŝi daŭris, “Kaj do ni ne povas forgesi, ke la plej grava bezono estas zorgi pri la homoj kiuj jam ricevis la malsanon kaj al kiuj la kondomoj estas senutilaj.”
Por montri ekzemplon pri la kutima manko je kompreno pri la situacio en Afriko, Busingye rakontis pri grupo de ĵurnalistoj kiuj venis por raporti la agojn de “Meeting Point”. Vidinte la kondiĉon de virinoj infektitaj de HIV-viruso, ili emociiĝis. Ili decidis esti utilaj kaj fari ion favore al la virinoj: ili donacis po unu skatoleton da kondomoj al ĉiu virino.
Vidante tiun agon – la direktoro raportis – unu el la virinoj ĉe la centro, Jovine, rigardis ilin kaj diris: “Mia edzo estas mortonta kaj mi havas ses infanojn kiuj baldaŭ estos orfoj. Por kio taŭgas tiuj skatoloj kiuj vi donacas al mi?”
“Tiu virino kaj multaj aliaj en simila situacio bezonas,” Busingye asertis, “havi iun, kiu rigardas ilin kaj diras: ‘Virino, ne ploru!'”
“Estas absurde,” ŝi aldonis, “provi respondi al ŝia bezono per skatolo da kondomoj, kaj la absurdeco estas ne kompreni, ke homo estas amo kaj sento.”
Realaj solvoj
Parolante pri homoj kiuj povus disvastigi la malsanon per seksumo kun aliaj, Busingye klarigis: “AIDS estas problemo simila al ĉiu problemo en la vivo kaj ne povas esti simpligita al unu kaŭzo. Ni bezonas komenci ekde la fakto, ke devas ekzisti edukado pri viv-maniero kaj seksa sinteno, interalie.”
Ŝi diris, ke en la nuna situacio en Afriko la uzado de kondomoj “povas aspekti iom ridinda” ĉar, antaŭ ol uzi ilin, oni devas unue lavi siajn manojn, konservi ilin malproksime de polvo kaj en speciala temperaturo — ĉio, laŭ Busingye diris, estas tre malfacila por fari laŭ virinoj kiujn ŝi prizorgas.
Tial, ŝi asertis, multaj kiuj parolas pri uzado de kondomoj en Afriko faras tion sen la plej malgranda kono pri la problemo kaj la kondiĉoj de tiu kontinento.
Pro tio, ŝi diris, la Papaj frazoj kaŭzis malgrandan polemikon en Afriko.
“La Papo,” Busingye emfazis, “faras nenion malsaman ol defendi kaj subteni ĝuste tion, kio estos utila por helpi tiujn homojn: fortikigi la signifon de la vivo kaj la dignecon de la homo.”
Ŝi daŭris: “La atakantoj de la Papo havas interesojn por defendi, sed la Papo ne havas tiajn interesojn: li interesiĝas pri ni, kaj li interesiĝas.”
“Li ne estas tiuj, kiuj instalas ter-bombojn por eksplodigi niajn infanojn, niaj infanoj kiuj fariĝis soldatoj, kiuj estis amputitaj, sen oreloj, sen buŝoj, sen salivumi: kaj, kion ni devas doni al ili ? kondomojn ?”
“Kiam okazis popol-murdo en Ruando antaŭ kelkaj jaroj, ĉiuj sidiĝis kaj spektis. Proksime al ni ekzistas vilaĝeto, kiu povus esti protektita, kaj nenio estis farita.
“Miaj parencoj estis tie, kaj ĉiuj ili mortis malhumane. Neniu prizorgis, kaj nun ili venas ĉi tien kun kondomoj.”
Memorante, ke malario mortigas pli da homoj ol AIDS, Busingye demandis: “Kial ili ne donacas al ni aspirinojn kaj kontraŭ-malarian kuracilojn ?”
Ŝi rimarkis, ke ekzistas metodo kiu funkcias kaj malgrandigis la disvatiĝon de AIDS en Ugando de 18% el la popolo al 3% kaj “oni devas fari ĝin tiamaniere, ke la homoj sentu sin prizorgataj.” Ŝi konkludis, “Ni rigardas tion ĉi tie ĉe ‘Meeting Point’: kiam la homoj alvenas ĉi tien, tiam ili ne volas foriri.”
Ŝanĝo
Nova retpaĝo prezentas videojn kiuj montras la lukton kontraŭ AIDS per katolika vidpunkto. “Metanoia Media”, produktinto de venkinta video “Sowing in Tears” (Semante kun Larmoj) kaj ties sekvo “The Change Is On” (La ŝanĝo okazas), lanĉis la retpaĝon lastvendrede por doni malsaman opinion pri la Papaj vortoj pri kondomoj. “The Change Is On” prezentas unikajn eventojn kaj atestojn de aktivuloj por abstino kaj Katolikaj aktivuloj kontraŭ AIDS en Sud-Afriko kaj Ugando. Ĝi dokumentigas iliajn sukcesojn kaj la defiantajn aferojn kiujn ili spertas dum la lukto kontraŭ tiu pandemio.
Norman Servais, ĉefo de Sud-Afrika kompanio de produkado, diris al ZENIT: “Mia lando, laŭ vi mem scias, estas la AIDS-ĉefurbo de la mondo, pro tio oni parolu al ni pri kondomoj laŭ sia volo, kaj ni rakontos al oni ke ili ne estas la respondo !”
Episkopo Hugh Slattery de Tzaneen, Sud-Afriko, petis la videojn kiel parton de projekto por lukti kontraŭ HIV/AIDS per vera katolika maniero.
En intervjuo kun ZENIT, Episkopo Slattery diris, ke la celo de dua video, finita lastjare, estas montri, ke “abstino antaŭ geedziĝo kaj fideleco en geedziĝo rapide haltigos la disvastiĝon de AIDS.”
Tria filmo nomita “Called to Care” (Alvokitaj por Prizorgi), temos pri “zorgo pri la malsanoj, la mortantaj kaj la georfoj pro AIDS”, kaj kvara video, aperonta ne post ĉi tiu jaro, montros “geedziĝon kaj familion kiel la realan solvon al la pandemio de AIDS.”
— — —
Rete:
Retpaĝo de Video (angla lingvo): www.catholicportal.co.za/AIDS/The_Change_Is_On.htm
En retpaĝo de ZENIT:
Intervjuo kun Episkopo Slattery: www.zenit.org/article-21446?l=english

********************

ZE09032508 – 2009-03-25 – Permalink: http://www.zenit.org/article-25480?l=english

AIDS Worker Says Africans Don’t Need Condoms

Web Site Documents Catholic Approach to Pandemic

By Genevieve Pollock

KAMPALA, Uganda, MARCH 25, 2009 (Zenit.org).- The director of an African AIDS care center is supporting Benedict XVI’s words about the ineffectiveness of condoms in the struggle against the spread of the disease.

Rose Busingye, who directs Meeting Point Kampala, a center in Kampala for those suffering from AIDS, and cares for about 4,000 people a day, responded to the Pope’s words and the public criticism he received.

In an interview published online March 20 by Il Sussidario, Busingye said that “those who contribute to the polemics over the Pope’s statements must in reality understand that the true problem in the spread of AIDS in Africa is not condoms; talking about this would be to stop at the consequences and never go to the origin of the problem.”

“At the root of the spread of HIV,” she explained, “there is a behavior, there is a way of being.” She added, “And then let’s not forget that the great emergency is to take care of the people who have already contracted the disease and for whom condoms are useless.”

Offering an example of the occasional lack of comprehension of the situation in Africa, Busingye spoke about a group of journalists who had come to report on the activities of Meeting Point. Seeing the condition of the HIV-positive women, they were moved. They decided to make themselves useful and do something for the women: they gave them a small box of condoms.

Seeing this, the director reported, one of the women at the center, Jovine, looked at them and said: “My husband is dying and I have six children who will soon be orphans. What use are these boxes you are giving me?”

“What that woman and many other women like her need,” Busingye affirmed, “is to have someone who looks at them and says: ‘Woman, don’t cry!'”

“It is absurd,” she added, “to try to respond to her need with a box of condoms, and the absurdity is in not seeing that man is love, and affectivity.”

Real solutions

Speaking about persons who could spread the disease by having relations with others, Busingye explained: “AIDS is a problem like every other problem in life that cannot be reduced to one cause. We need to begin from the fact that there needs to be education, even in living and sexuality.”

She said that in the current situation in Africa the use of condoms “can seem a bit ridiculous” since before using them one must first wash their hands, keep all dust away and store them at a certain temperature — all things which Busingye said are rather difficult for the women she cares for to do.

Thus, she asserted, many who talk about using condoms in Africa do so without the slightest knowledge of the problem and the conditions of the continent.

Because of this, she observed, the Pope’s statements caused little controversy in Africa itself.

“The Pope,” Busingye emphasized, “is doing nothing else but defending and supporting precisely that which will be useful for helping these people: affirming the meaning of life and the dignity of the human being.”

She continued: “Those who attack him have interests to defend, but the Pope has no such interests: he is concerned about us, and he is concerned about Africa.

“He is not the one, who is bringing mines to blow up our children, our children who become soldiers, who become amputees, without ears, without mouths, unable to swallow saliva: and what should we give them, condoms?

“When a few years ago there was genocide in Rwanda, everyone stood by and watched. Nearby there is a tiny town, which could have been protected, and no one did anything.

“My relatives were there, and they all died in an inhumane way. No one cared, and now they are coming here with condoms.”

Pointing out that malaria kills more people than AIDS, Busingye asked: “Why don’t they bring us aspirin and anti-malaria medicine?”

She stated that there is a method that works and that caused a reduction in the spread of AIDS in Uganda from 18% of the population to 3% and “it is to do it in a way that makes the people feel cared for.” She concluded, “We see it here at Meeting Point: when the people come here, they don’t want to leave.”

Change

A new Web site offers videos that document the fight against AIDS from a Catholic perspective. Metanoia Media, producer of the award-winning video “Sowing in Tears” and its follow-up, “The Change Is On,” released the site last Friday to give a different perspective on the Pope’s words about condoms. “The Change Is On” features unique footage and testimonies of abstinence activists and Catholic AIDS workers in South Africa and Uganda. It documents their successes and the challenging issues they face in the fight against the pandemic.

Norman Servais, head of the South African production company, told ZENIT: “My country, as you know, is the AIDS capital of the world, so speak to us about condoms if you like and we’ll tell you that they are not the answer!”

Bishop Hugh Slattery of Tzaneen, South Africa, commissioned the videos as part of a program to respond to HIV/AIDS in an authentically Catholic way.

In an interview with ZENIT, Bishop Slattery said that the aim of the second video, completed last year, is to show that “abstinence before marriage and fidelity within marriage will quickly stop the spread of AIDS.”

A third production entitled “Called to Care”, will deal with “caring for the sick, the dying, and the AIDS orphans,” and a fourth video, due for release later this year, will show “marriage and family as the real solution to the AIDS pandemic.”

— — —

On the Net:
Video Web site: http://www.catholicportal.co.za/AIDS/The_Change_Is_On.htm

On ZENIT’s Web page:
Bishop Slattery’s interview: http://www.zenit.org/article-21446?l=english